onsdag 12. august 2009

Rettelse: Finansdepartementet søker konsulenter til å gjøre en liten del av den eksterne evalueringen av oljefondet

Jeg var muligens litt for raskt ute i mitt forrige blogginnlegg hvor jeg skrev at Finansdepartementet, i tråd med tidligere varsler, søker etter konsulenter til å gjennomføre en ekstern gjennomgang av den aktive forvaltningen av oljefondet. Jeg hadde kun lest kortversjonen av anbudsdokumentet som hadde tittelen "Evaluering av aktiv forvaltning av Statens pensjonsfond - Utland". Jeg har nå lest bakgrunnsdokumentet, som kan lastes ned her (man må være registrert på Doffin for å få lastet ned dokumentet) og det viser seg at dette kun er en liten del av den planlagte eksterne evalueringen av den aktive forvaltningen. I denne omgang søker departementet etter noen som kan gjennomføre følgende (tekst fra anbudsdokumentet, mine uthevinger):
  • a survey of the use of active management in other funds (large, long term investors of comparable size and complexity). The survey should contain a description of the composition of active management in as much depth as possible; i.e. the most usual strategies, the degree of active management in different asset classes / regions / countries, methodologies (fundamentally based, technical analysis, quantitatively based), investment horizons, use of external managers etc.,
  • a survey of recent changes in the use of active management in other funds (large, long term investors of comparable size and complexity), and
  • a survey of management performance in active management in other funds (large, long term investors of comparable size and complexity) in recent years.
  • an assessment of the relationship between active management and active ownership. The assessment should address to which degree active management as part of the Fund’s investment strategy can have positive influence on the possibilities for exercising ownership rights successfully. If the assessment concludes that there is a positive connection, it should describe how and why this comes about. Different strategies for active management may have different impact on the possibilities for exercising ownership rights. The assessment should address which type or style of active management that may best complement the exercise of ownership rights.

Departementet har antydet at konsulentene kan bruke opptil 200-250 timer på å gjennomføre denne jobben, hvilket vel tilsvarer en og en halv måneds arbeid for en person. Som den forespeilede tidsbruken gjør klart, er dette bare en liten, men interessant, del av den eksterne evaluering som departementet planlegger. Jeg har blitt informert om at departementet også planlegger å hyre inn eksterne konsulenter eller akademikere til å gjøre en langt bredere gjennomgang, men at andre oppdrag ikke nødvendigvis vil legges ut på anbud. (Jeg er ingen ekspert på offentlige anbud og hva som må legges ut og hva som ikke trengs legges ut; men jeg håper/tror departementet har gode og legitime grunner når de unnlater å legge ut alt på anbud.)

En bred, ekstern gjennomgang, bør, etter min mening, minimum inkludere følgende (i tillegg til analysene Finansdepartementet allerede har lagt ut på anbud):

  • En sammenligning av kostnadene ved aktiv og passiv forvaltning. Hvor mye har Norges Bank brukt på aktiv forvaltning? Hvor mye må en påregne at passiv indeksforvaltning vil koste?
  • En grundig gjennomgang av oljefondets historiske resultater. Hva er de egentlige resultatene av den aktive forvaltningen dersom en trekker fra kostnader? Er den aktive aksjeforvaltningen virkelig i pluss, slik departementet hevder? Hvor mye av de "aktive" resultatene kan tilskrives inntekter fra utlån av verdipapirer? Hva er andre kilder til aktiv mer- eller mindreavkastning?
  • En gjennomgang av akademiske studier på området. Tilsier siste forskningsresultater at det er mulig for oljefondet å skape merverdier via aktiv forvaltning?
  • En analyse av oljefondet særtrekk, som for eksempel dets størrelse, langsiktighet, risikoevne/vilje, osv, og hvordan disse påvirker fondets mulighet til å skape meravkastning.

Etter min mening bør den aktive forvaltningen kun fortsette dersom analysene nevnt ovenfor entydig konkluderer med at aktiv forvaltning i oljefondet gir forventet høyere avkastning (etter kostnader og uten ekstra risiko) enn passiv indeksforvaltning OG denne økonomiske fordelen mer enn oppveier de politiske ulempene med aktiv forvaltning. Blant de politiske ulempene kan for eksempel nevnes økt lønnsulikhet i samfunnet (som burde være en SV-sak) og økt risiko for at den politiske konsensusen bak handlingsregelen vil kollapse som en følge av for eksempel store tap på aktive veddemål, "rogue traders", osv.

Ballen ligger nå ettertrykkelig i Finansdepartementets hender. Dersom departementet besørger en meget grundig og uavhengig ekstern analyse av spørsmålene nevnt over, så vil det kunne være med å skape grunnlag for et politisk konsensus om hvordan den videre forvaltningen av oljefondet skal foregå. Et slikt konsensus er nødvendig for å maksimere sannsynligheten for at oljeformuen overlever slik at fremtidige generasjoner og kan få glede av den. Roter departementet det til, enten ved å begrense mandatene til de uavhengige granskerne eller ved å velge konsulenter/akademikere hvis uavhengighet er i tvil, så er sjansen stor for at debatten om forvaltningen av oljefondet vil pågå i lang tid fremover. Og en slik debatt, tror jeg, vil raskt kunne svekke det norske folks vilje til å spare deler av overskuddet fra olje- og gassutvinningen på norsk sokkel. Og da øker sjansen for at fremtidige generasjoner vil lese om oljefondet i historiebøkene, men ikke i avisene.

Jeg tror, og håper, at departementet er på rett spor.

Ingen kommentarer: