mandag 18. august 2008

The Evidence - hvorfor Sjursen er på villspor

Jeg jobber med et tilsvar til Egil Herman Sjursens innlegg i DN fredag denne uken (hans innlegg finnes her). I mellomtiden tenkte jeg det kunne være på sin plass å presentere noe av den akademiske litteraturen som beviser at det er Sjursen som er på villspor og ikke undertegnede. Rett på sak.

The Difficulty of Selecting Superior Mutual Fund Performance (McGuigan, FPA Journal, 2006)

Artikkelen, som finnes her, sammenligner avkastningen til amerikanske aksjefond gjennom en 20-årsperiode fra 1983 til 2003 med et passivt forvaltet indeksfond. Studien finner følgende:
  • På 10 års sikt var det ca bare 25 % av fondene som har fokus på store selskaper som klarte å slå indeksfondet.
  • På 20 års sikt var andelen nede i 11 %.
  • For fondene med fokus på mellomstore selskaper var andelen ende mindre: faktisk klarte bare ett av 38 fond som var med i studien (3 %) å slå indeksen over en 20-årsperiode.
  • Bare 11 av de 42 fondene (28,6 %) som var i øverste kvartil (fjerdedel) når det gjelder avkastning i den første 10-årsperioden, var også i den øverste kvartilen i den neste tiårsperioden. Historisk avkastning er således ikke bare ”ikke en garanti for fremtidig avkastning”, men faktisk en tilnærmet meningsløs indikator for fremtidig avkastning. Å forutsi hvilke fond som kommer til å gjøre det bedre enn indeksen er således tilnærmet umulig.
  • De fondene som faktisk klarte å slå indeksfondet i den første 10-årsperioden klarte som gruppe ikke å slå indeksen i det påfølgende tiåret.
  • De fondene som faktisk klarte å slå indeksen, gjorde som oftest det marginalt. Blant fondene som gjorde det dårligere enn indeksen (det vil si det store flertallet av fondene) var spredningen mye større: mange av disse genererte en årlig mindreavkastning for sine investorer som var betydelig. Det var således lite å tjene på å velge riktig fond, men mye å tape på å velge feil.

Studien til McGuigan tar ikke hensyn til enkelte biases (noen som vet et godt norsk ord for dette?), hvilket gjør at hans analyse antageligvis er for optimistisk på vegne av aktivt forvaltede aksjefond.

Standard and Poor’s Index Vs Active (SPIVA)

Standard and Poor's har utviklet en metodologi for å kunne måle avkastningen til aktivt forvaltede fond opp mot relevante indekser. En av fordelene ved metodologien og tallmaterialet S&P har frembrakt er at det justerer for en rekke biases, blant annet survivorship bias (dvs den skjevheten en får i resultatene som følge av at mange fond, oftest de med dårlig avkastning, nedlegges, fusjoneres eller på andre måter forsvinner ut av datagrunnlaget).

Den siste SPIVA-rapporten som er publisert er fra første kvartal 2007 og kan finnes her. S&P sier de er i ferd med å skifte database som brukes i beregningene og derfor ikke kommer til å publisere oppdaterte rapporter før 2009. Resultatene fra den siste tilgjengelige rapporten er likevel ganske klare:

  • Over en femårsperiode blir mellom 72 og 78 % (avhengig av kategori) av amerikanske fond slått av indeksen.
  • Over samme periode blir mellom 67 og 85 % av internasjonale fond slått av indeksen.
  • Andelen fond som blir slått av indeksen øker jo lenger tidsperiode en betrakter.

Mutual Fund Performance (Cuthbertson, Nitzsche og O’Sullivan, 2006)

Denne artikkelen, som kan lastes ned her, inneholder omfattende gjennomgang av akademisk litteratur på området og finner tilsvarende resultater som over. Deres konklusjon? De fleste investorer burde velge lavkost indeksfond. Kun meget sofistikerte investorer bør, med stor varsomhet, vurdere å forsøke å oppnå meravkastning gjennom å investere i aktivt forvaltede aksjefond.

False Discoveries in Mutual Fund Performance: Measuring Luck in Estimated Alphas (Barras, Scaillet og Wermers, 2008)

Denne, helt nye, studien finner at bare 0,6 % av aktivt forvaltede aksjefond faktisk har aksjeplukkeevne som gjør at de klarer å generere meravkastning for sine investorer. Artikkelen kan lastes ned her. Professor Wermers konkluderer i en New York Times-artikkel om studien at det er nærmest håpløst å prøve å velge et aksjefond som vil slå markedet.

Det finnes med andre ord en masse studier som alle mer eller mindre sier det samme: aktivt forvaltede aksjefond er en dårlig idé for investorer. Pengene er bedre puttet i lavkostalternativer som indeksfond og Exchange Traded Funds (ETFs).

Send gjerne tips om andre artikler eller studier som omhandler samme tema per mail til lh@lh.no.

Ingen kommentarer: